Länk till hemsida där ni kan fördjupa er i området vårdnadstvister:

www.nodaddy.nu

 
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden om barnen kan en tvist i tingsrätten vara nödvändig. En “vårdnadstvist” behöver inte alltid handla om just vårdnaden, den kan även handla om umgängesrätt e.d.

Det allra bästa är givetvis om föräldrarna själva kan komma överens om vårdnad och umgänge av barnen. Skulle det inte gå, måste den förälder som är missnöjd kontakta en jurist som kan föra dess talan i tingsrätten. Det rekommenderas att först kontakta kommunen och be om “samarbetssamtal”. Kommunen är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som inte kan komma överens om vårdnaden. Går man till tingsrätten direkt, kan rätten beordra samarbetssamtal ändå.

Vad gäller den materiella bedömningen av vårdnadstvister ska alla beslut om vårdnad, umgänge och boende fattas med utgångspunkt i barnets bästa. I föräldrabalken § 6:2 a stadgas att:

“Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

- Risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”.